jynn nna

jynn nna
pheonix

Monday, January 18, 2010

好好往生吧。。。

在此让我们祝福他们吧。。。
Goh Yi Zhang...we will miss you...好好往生。。。。。。啊弥陀佛。。。
Brendon Yeoh...rest in piece...我们真心的祝福你早日得到安息。。。Jason Ch'ng...好好走吧。。。一心想着啊弥陀佛的引接。。。好好往生吧。。。


Tuesday, January 5, 2010